Hopp til innhold
Nærkontoret sin logo

Salgsvilkår for tjenesten Nærkontoret fra OBOS

Disse Salgsvilkårene gjelder for alle brukere av tjenesten Nærkontoret fra OBOS («Tjenesten»). Tjenesten tilbys til OBOS medlemmer og gir tilgang til de lokasjonene som til enhver tid tilbys av Nærkontoret fra OBOS og som er listet opp på nettsiden obosnaerkontor.no, heretter «Lokasjon» i entall eller «Lokasjonene» i flertall. Tjenesten leveres av Nærkontoret fra OBOS. Denne avtalen inngås mellom Brukeren og OBOS Nærkontoret AS org.nr. 911 954 737.

1. Nærmere om tjenesten Nærkontoret fra OBOS

Tjenesten innebærer at Brukere gis ikke-eksklusiv tilgang til kontorplasser på den eller de lokasjon(er) som Brukeren har kjøpt dagspass for innenfor de åpningstider som gjelder for den enkelte lokasjonen. Kontorplassene er utstyrt med kontorstol, pult, og trådløs internettilgang. Noen av plassene er utstyrt med skjerm. Brukere har også adgang til å benytte møterom til møteaktivitet (forutsatt ledig møterom) samt fellessoner med tekjøkken og kaffemaskin. Brukere av Tjenesten er ikke garantert plass og prinsippet om “førstemann til mølla” gjelder, men Brukere vil få mulighet til å kunne reservere plass og/eller møterom. Tjenesten vil bli nærmere beskrevet på Nærkontorets nettside, og her vil også eventuelle endringer i Tjenesten beskrives, herunder nye lokasjoner eller, fjerning av lokasjoner. Nærkontoret fra OBOS har ansvar for at Tjenesten og Lokalene er tilgjengelige og oppfyller det man med rimelighet kan forvente av en slik Tjeneste og slike kontorlokaler. Nærkontoret fra OBOS skal herunder sørge for at lokalene er i samsvar med offentligrettslige bygningstekniske krav for ordinær kontorvirksomhet samt bekoste alt utvendig og innvendig vedlikehold.

2. Forutsetninger for bruk av Tjenesten

All bruk av tjenesten er underlagt disse Salgsvilkårene samt Trivselsreglene. Ved å ta i bruk Tjenesten anses disse reglene akseptert av Bruker. Tjenesten tilbys OBOS medlemmer, så fremt det ikke blir utsolgt, som kjøper et dagspass for Tjenesten. Disse omtales i det videre som «Brukere». Dagspasset er personlig og kan ikke overdras til andre. Det vil bli utført adgangskontroll og Brukere vil måtte identifisere seg for å få adgang til Tjenesten og Lokasjon. Dette vil kunne skje gjennom bruk av app på smart-telefon. Nærkontoret fra OBOS står fritt til å endre hvilke lokasjoner som tilbys gjennom dagspasset, herunder legge til nye lokaler og fjerne lokaler. Dagspasset kan kun benyttes til ordinær kontorvirksomhet som ikke krever egen offentlig tillatelse eller godkjennelse. Bruk til annen virksomhet eller oppførsel som ikke er forenlig med slik virksomhet, eksempelvis ved gjentakende støyende adferd, skal anses som vesentlig mislighold av Salgsvilkårene og kan medføre at Bruker fratas mulighet til å benytte Tjenesten. Bruker kan ikke foreta endringer i Lokasjon uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nærkontoret fra OBOS. Nærkontoret fra OBOS og deres samarbeidspartnere har når som helst adgang til å gjøre tilsyn, kontroll, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid og lignende i Lokale samt endre størrelse, beliggenhet og utforming av Lokale. Bruker skal gi beskjed til Nærkontoret fra OBOS dersom de oppdager feil eller mangler ved Lokale eller misbruk av disse/Tjenesten. Alle brukerhenvendelser kan rettes til: kundeservicenaerkontor@obos.no eller telefon +4793879701.

3. Betaling

Bruker skal betale en engangssum for tjenesten. Denne betales for angitt periode gjennom Nærkontorets elektroniske betalingsløsning.

Prisene som vises på nettsiden er totalpriser inkludert skatter og avgifter. Betaling skjer umiddelbart ved kjøp av valgt produkt. Pengene blir trukket ved gjennomført betaling. Betalingsløsningene er levert av Worldline.

Dagspasset gir deg som bruker umiddelbar tilgang til Nærkontoret i åpningstiden og kjøpes samme dag du ønsker å benytte Nærkontoret, akkurat som en bussbillett. Det er ingen bindingstid, og heller ingen mulighet til å refundere produktet etter kjøp da dette gir umiddelbar tilgang til tjenesten.

4. Nærkontoret fra OBOS sitt ansvar og erstatningsbegrensninger

Det foreligger mangel ved Nærkontorets leveranser dersom Tjenesten ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt, og dette ikke skyldes forhold på Brukers side. I mangelsvurderingen skal det tas hensyn til at Tjenesten er i en test-periode og det derfor ikke kan forventes at den til enhver tid er tilgjengelig eller feilfri. Bruker må gi beskjed til Nærkontoret fra OBOS om den påståtte mangel så snart som mulig og innen rimelig tid etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Ved forsinket reklamasjon mister Bruker sin rett til å gjøre forholdet gjeldende.

Ved vesentlig mislighold fra Nærkontoret fra OBOS' side kan Bruker heve tjenesten/produktet

Nærkontoret skal aldri være ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt arbeidsfortjeneste, tap som følge av at tjenestene ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) og tap som følge av ødelagte, slettede eller forringede data. Nærkontorets samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til summen som Bruker har betalt i vederlag for tjenestene de siste seks måneder før skadetidspunktet. Dersom Bruker har medvirket til tapet eller har unnlatt å begrense tapet ved rimelige tiltak, skal erstatningsansvaret lempes eller bortfalle forholdsmessig.

Det presiseres at Nærkontoret fra OBOS skal ikke ha noe ansvar for IT sikkerhet, forretningshemmeligheter eller for eiendeler og løsøre som Bruker eier eller medbringer til Lokasjon. Nærkontoret fra OBOS skal ikke ha noe erstatningsansvar for tap tilknyttet IT-sikkerhet eller lignende for Bruker, herunder ved bruk av IT-systemer, internett-tilkobling eller sikkerhet ved bruk av Nærkontoret fra OBOSs trådløse internett eller for eiendeler som Bruker eier eller medbringer.

5. Brukers ansvar

Alle Brukere av Tjenesten skal ta hensyn til andre brukere av Tjenesten og ellers følge de til enhver gjeldene Trivselsreglene. Bruker skal ikke gi andre tilgang til Lokasjon. Bruker er selv ansvarlig for skader som vedkommende påfører andre brukere eller blir påført av personer som Bruker gir adgang til Lokalene. Bruker må selv forsikre sine eiendeler og/eller virksomhet. Skulle Bruker vesentlig misligholde disse salgsvilkårene eller Trivselsreglene kan Nærkontoret fra OBOS heve kjøpet eller helt eller delvis stenge tilgang til Tjenesten. Vesentlig mislighold av salgsvilkårene foreligger blant annet dersom:

  1. Bruker vesentlig misligholder sin plikt til å oppfylle plikter eller krav som følger av salgsvilkårene eller Trivselsregler;
  2. Bruker, tross advarsel, opptrer på en måte som er til ulempe, sjenanse eller skade for Tjenesten, Lokasjon eller øvrige brukere av Tjenesten;
  3. Brukeren helt eller delvis overlater bruken av dagspasset til andre eller gir uvedkommende urettmessig adgang til Lokasjon;
  4. Brukeren benytter dagspasset og/eller Lokasjon på annen måte eller til andre formål enn forutsatt eller til virksomhet som er i strid med norsk lovgivning eller offentlige pålegg; eller
  5. Brukeren for øvrig misligholder sine plikter eller opptrer utilbørlig og på en måte som gjør det rimelig at Tjenesten går til opphør

Eventuelle eiendeler som Bruker oppbevarer hos Nærkontoret fra OBOS, og som ikke umiddelbart fjernes, vil fjernes på Brukers ansvar og risiko. Nærkontoret fra OBOS tar forbehold om å sperre tilgang til Tjenesten eller begrense tilgang til Lokasjon for Brukere som til tross for advarsel ikke retter seg etter anvisninger eller trivselsregler eller som Nærkontoret fra OBOS vurderer, etter eget skjønn, at utgjør en belastning for Nærkontoret fra OBOS eller øvrige brukere av Tjenesten.

6. Personvern

Personopplysninger om Brukere vil behandles av Nærkontoret fra OBOS samt deres leverandører av tekniske løsninger. Kunde- og brukeropplysninger skal behandles i tråd Nærkontorets personvernerklæring som finnes på https://nye.obos.no/dette-er-obos/personvern/personvernerklaring-for-naerkontoret-as/.

7. Brann, destruksjon og andre uforutsette hendelser

Ved brann eller annen hendelig begivenhet, herunder smitteutbrudd eller som følge av offentlige begrensninger i kontorbruk, kan Nærkontoret fra OBOS stenge Tjenesten midlertidig.

8. Taushetsplikt

Bruker skal ikke tilegne seg informasjon (personlig eller forretningsmessig) som gjelder andre abonnenter, brukere eller gjester til disse. Hvis en Bruker likevel tilegner seg slik informasjon, har Bedriften og Ansatte taushetsplikt.

9. Tvangsfravikelse

Bruker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis det foreligger forhold som gjør det åpenbart at Bruker ikke har rett til å besitte eiendommen eller lokasjon, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 13-2 tredje ledd (a) og (e).

10. Juridisk navn

OBOS Nærkontor AS
Hammersborg torg 1
0179 Oslo

11. Priser

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Priser er oppgitt i norske kroner (NOK).

12. Endringer

Nærkontoret fra OBOS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår, Trivselsregler og lokasjoner.

13. Lovvalg og tvisteløsning

Alle forhold tilknyttet denne Avtalen, herunder salgsvilkårene og Trivselsreglene, reguleres av norsk rett. Oslo Tingrett vedtas som eksklusivt verneting i alle tvister som gjelder disse salgsvilkårene eller bruk av Tjenesten.